Giá thị trường Natri Nitrite đã giảm từ tháng 6 năm 2019

Giá thị trường Natri Nitrite đã giảm từ tháng 6 năm 2019.

Hôm nay, giá thị trường đã giảm rất nhiều, vì giá nguyên liệu đã giảm.  

 

Bây giờ là thời kỳ giá thấp nhất, với mùa đông Trung Quốc, chính phủ giảm số lượng sản xuất nguyên liệu thô và chi phí nguyên liệu tăng khi số lượng giảm. Vì vậy, theo cách này, nhìn chung giá natri nitrit sẽ tăng trở lại sau tháng Sáu hoặc tháng Bảy. Tốt hơn là mua hàng hóa trong kho.

 

packing