99,3% Sodium Nitrate Granular và bột (CAS NO: 7631-99-4)

99,3% Sodium Nitrate Granular (CAS NO: 7631-99-4)


Tính Natri Nitrate

Natri Nitrat là tinh thể trong suốt, không màu hoặc màu vàng cam. Nó dễ dàng bị deliquesce trong không khí. Nó là một chất oxy hoá mạnh, nó có thể cháy và nổ khi trộn với chất hữu cơ.


Đặc trưng vật lý

Tên sản phẩm: Natri nitrat

MF: NaNO3

Số EINECS: 231-554-3

Độ tinh khiết: 99,3%

Tiêu chuẩn lớp: Lớp công nghiệp